Criteris de catalogació

El Catàleg Raonat de Joan Ponç és un projecte impulsat per l’Associació Joan Ponç que té l’objectiu de recopilar la producció artística de Ponç, documentar-la i posar-la a l’abast de col·leccionistes i estudiosos i del públic general.

El 2009 s’inicia la recerca, catalogació, documentació i localització de les obres que integren el catàleg. En la fase de definició del catàleg vam comptar amb la col·laboració d’Anna Agustí i la realització del projecte ha estat a càrrec de la Dra. Sol Enjuanes Puyol.

Malgrat que inicialment prevèiem la publicació del catàleg en paper finalment hem optat pel format digital, que permet una actualització més àgil i possibilita l’ampliació de la informació.

En tot moment hem prioritzat l’estudi directe de les obres conservades tant en col·leccions públiques com privades. Les dades recollides les hem contrastat i complementat amb informació procedent de fonts diverses:

– Les monografies publicades sobre l’artista
– Els catàlegs de les exposicions
– Les publicacions periòdiques
– Els catàlegs de subhastes
– La documentació conservada en arxius públics i privats

 

Criteris de catalogació

 

Sempre que ha estat possible hem estudiat i examinat directament les obres. Quan això no ha estat possible, hem inclòs la informació recollida a través de fonts documentals. Pel que fa a obres que plantegen dubtes d’autoria, hem optat per no incloure-les en el catàleg.

 

Títol

 

Un nombre reduït d’obres tenen un títol establert per Ponç, sempre que tenim constància d’aquest títol el fem constar. La majoria, però, han estat adjudicats posteriorment. En aquests casos, hem optat per seguir els següents criteris:

– Fer constar el títol que apareix en la documentació localitzada.
– Seguir la classificació per suites establerta a les monografies d’Omer i Lubar.
– Si hem pogut acreditar que l’obra ha estat anomenada amb un apel·latiu de manera reiterada, fer constar el nom de la suite amb l’apel·latiu com a subtítol.
– Si no disposem de cap títol, incorporar l’epígraf Sense títol i, en determinats casos, fer constar entre parèntesi el títol descriptiu que s’utilitza generalment per identificar l’obra.

 

Data

 

Fem constar la datació original de l’artista. En els casos d’obres sense datar proposem una data precedida per c. [circa] per tal d’indicar que es tracta d’una datació atribuïda i no pas establerta per l’artista.

 

Tècnica

 

El catàleg raonat aplega tant els dibuixos com els olis de Ponç perquè entenem que, malgrat partir de tècniques diferents, són expressions artístiques que responen a una mateixa voluntat creativa. Això comporta que el catàleg integri obres de formats i estils ben diversos: des d’esbossos fins a dibuixos i olis. Aquest criteri respon a la intencionalitat primera del catàleg: establir atribucions clares i no pas jerarquitzar la producció de Ponç i preestablir criteris estètics.

 

Dimensions

 

Les dimensions s’expressen en centímetres i sempre fem constar primer l’altura i després l’amplada. Hem prioritzat prendre les mesures directament de les obres. Quan no ha estat possible, fem constar les dimensions facilitades pels col·leccionistes o expressades en la documentació localitzada.

 

Signatura

 

Ponç va canviar la seva signatura inicial per la que seria la seva signatura definitiva poc temps després d’iniciar la seva trajectòria creativa. A banda del traç cal·ligràfic, les dues signatures es diferencien per la substitució de la essa final del cognom per la ce trencada. Quan hem localitzat aquesta signatura més primerenca ens hi hem referit com a «signatura antiga». En els casos que hem pogut constatar que l’obra va ser signada anys després de la seva realització hem fet constar que va ser «signada posteriorment». Quan l’obra està signada es fa constar i si no presenta cap signatura també es fa constar.

 

Col·lecció

 

Indiquem a quina col·lecció pertany l’obra si tenim el consentiment del propietari. En cas que el col·leccionista hagi preferit restar en l’anonimat, emprem l’etiqueta «Col·lecció particular». No fem constar cap indicació quan l’obra no s’ha localitzat.

 

Observacions

 

En aquest apartat fem constar informació rellevant sobre l’obra que complementa les dades aportades en la resta de camps.

 

Procedència

 

Incloem les diferents col·leccions de les quals a format part l’obra.

 

Exposicions

 

Facilitem informació sobre les exposicions en què ha participat l’obra. També incloem, si és el cas, el número de referència assignat a l’obra en els respectius catàlegs.

 

Bibliografia

 

Especifiquem les referències bibliogràfiques que inclouen reproduccions de l’obra.